Ortadoğu Koleji akademik programında öğrencilere ansiklopedik bilgiler yüklenmez. Ortadoğu Kolejine özgü Geliştirilmiş Disiplinler Arası Akademik Programla öğrenciler, aşağıda sıralanan dersleri alırlar:

Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri,   Beden Eğitimi,  Türkçe, Müzik, Yabancı Dil, Görsel Sanatlar, Bilişim Teknoloji ve Yazılım                                                      

TÜRKÇE
Türkçe derslerinde öğrencilerimizin kazanımlar ve etkinlikler yoluyla okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeleri, dilimizin imkan ve zenginliklerinin farkına vararak Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmaları hedeflenmektedir. Böylece öğrencilerimiz dil sevgisi ve bilinci kazanarak öğrenme sürecinde daha verimli olacak, kendilerini hayata ve geleceğe hazırlayacak birikimi edineceklerdir. Türkçe derslerinde verilen eğitimle öğrencilerimizin dinlediklerini, izlediklerini ve okuduklarını anlayan; duygu, düşünce ve hayallerini anlatan; eleştirel ve yaratıcı düşünen bireyler olarak yetişmeleri sağlanmaktadır. Ders kapsamında edindikleri bilgi ve becerilerle sorumluluk üstlenebilen, girişimci, çevresiyle uyumlu, olay, durum ve bilgileri araştırma, sorgulama, eleştirme ve yorumlamayı alışkanlık haline getiren öğrencilerimiz okulumuzdan estetik zevk kazanmış ve insani değerlere duyarlı bireyler olarak mezun olmaktadırlar.

MATEMATİK
Okulumuzda öğrenciyi öğrenme sürecinin merkezine alan ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda farklı öğrenme ve öğretme stratejileri sunan bir matematik programı uygulanmaktadır. Hedefimiz günlük hayatta matematiği kullanabilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen, problemleri yorumlayabilme ve çözme becerisi gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, analitik düşünebilen ve özgüven sahibi öğrenciler yetiştirmektir. Bireysel öğrenmenin yanında öğrencilerimizin paylaşarak ve gerektiğinde yarışarak projeler, oyunlar öğretebildiği bir öğrenme- öğretme ortamının sunulduğu matematik derslerimiz, buluş, soru-cevap, problem çözme, tartışma, oyun, sunuş yolu, araştırma, proje, grup çalışması gibi yöntemlerle işlenmektedir. Okulumuz Matematik kulübünde öğrencilerin matematiğe ilgi ve meraklarını arttırarak onlarda öğrenme heyecanı yaratacak bir öğretim ortamı oluşturulması, öğrencilerin matematik dersinde edindikleri bilgileri günlük yaşama aktararak çeşitli projeler hazırlamaları hedeflenmektedir.

FEN VE TEKNOLOJİ
Fen Bilimleri, doğal çevreyi inceleme ve kavramaya yönelik bir süreç ve bu sürecin ürünü olan bilgiler bütünüdür. Ortadoğu Kolejinde  Fen Bilimleri dersi her türlü modern donanıma sahip olan fen laboratuvarında, fizik, kimya ve biyoloji dalları adı altında branş öğretmenleri ile işlenmektedir. Dersler bilgisayar + akıllı tahta merkezi kontrollü ünite ve masaları ile çok çeşitli deney araç-gereçleriyle desteklenerek öğrencilerin görsel ve işitsel anlamda bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Bütün bu olanaklar dahilinde  fen bilimleri dersinde

1.Dersi derste öğrenme, derse hazırlıklı gelme alışkanlığı kazandırma, ilgilenen, keşfeden, sorgulayabilen, doğru kararlar verebilen, problem çözebilen ve sürekli öğrenen bireyler yetişmelerini sağlama

2.Yeni teknolojileri anlayabilen, kullanabilen bireyler haline gelmelerine yardımcı olma

3.Örencilerin derse aktif olarak katılımını sağlama

4.Değişik yollarla ve farklı hızlarda öğrenen öğrenciler için hem bireysel hem de grup halinde yürütülen süreçlerin hazırlanması ve bu süreçte öğrencilerin yaş ve düzeylerine göre modellerin uygulanması

5.Sadece ders kitaplarına bağlı değil, çeşitli kaynaklara dayalı ve öğrencilerin bilgilere kendilerinin ulaşmasını sağlayan fen eğitiminin verilmesi

6.Öğrencilerin yönlendirilip özendirilerek ve deneyim kazandırılarak fen derslerine olan ilgilerinin arttırılması, fen ve teknolojiyi yaşam tarzına dönüştürerek öğrencilerimize bilimsel çalışma yöntemlerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

SOSYAL BİLGİLER
Sosyal Bilgiler dersinde kendisini her ortamda ifade edebilen, insan ilişkilerinde pozitif düşünmeye önem veren, geçmişini bilip geleceğine ışık tutan, evrensel değerlere sahip bireyler yetiştirmeyi esas alıp hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz. Okulumuzda öğrencilere bir yandan yakın ve uzak çevreleri soyutluktan uzak, somutlaştırılıp aktarılırken diğer yandan akademik bilgi birikimleri adına da çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

Bu doğrultuda çeşitli kaynaklardan elde ettikleri bilgileri özümseyebilen öğrencilerimiz kendisine, ailesine, çevresine, yasalara ve devlete karşı görev ve sorumluluklarının neler olduğunu öğrenirken, bunları davranışına da dökerek çevresine etkili bir biçimde uyum sağlamaktadır. Bizler de özgün bireyler yetiştirmenin tadını çıkarmaktayız.

 Ortadoğu Kolejinde sosyal bilgiler bünyesinde öğretmen ve öğrenci dayanışması içerisinde yapılan bazı etkinliklerimiz şunlardır:

·Konularımızla bağlantılı tarihi ve coğrafi içerikli geziler düzenlenir.
·Resmi kurum ve sivil kuruluşlar ziyaret edilip röportajlar yapılır.
·Okulumuzda kitap ve oyuncak kumbarası oluşturularak öğrencilerde paylaşım duygusu güçlendirilir.
·Toplumsal sorunlara duyarlılık gösterilir.
·Okulumuzda sınıflarımızın ortak çalışmaları ile bölgeler konulu stantlar oluşturulur.
·TEMA VAKFI işbirliği ile ağaç dikimi etkinliklerinde bulunulur.
·Atık pilleri toplama kampanyamız ile çevre duyarlılığımız pekiştirilir.

İNGİLİZCE EĞİTİMİ
Okulumuz yabancı dil öğrenimini, kendi kültürünü dünya kültürüyle beraber özümseyen çocuklarımızın bakış açısını zenginleştirerek gerçekleştirmektedir. Dil öğrenim sürecini eğlenceli ve yaratıcı bir hale getirmek için en modern yöntem, teknik ve yaklaşımların kullanıldığı yabancı dil programı uygulanmaktadır.

 Bu programda

·Öğrenciler haftada 10 saat İngilizce eğitimi alırlar.
·Yabancı dil dersleri okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi dört temel becerinin bir arada olduğu materyallerle verilmektedir.
·Yabancı dil eğitimi uluslararası sertifikalı Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından verilmektedir.
·Öğrencilerimizin başarılarının uluslararası bir sınavla değerlendirilmesi ve aynı zamanda güçlendirilmesi gereken yönlerinin objektif bir sınavla tespit edilmesi için Cambridge English sınavlarına katılımları sağlanmaktadır.
·Yapılan sınavlarla öğrencilerimize uluslararası alanda geçerli olan sertifikalar Cambridge Üniversitesi tarafından verilmektedir.
·Öğrencilerimizin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavlarda başarı göstermelerini sağlamak amacıyla MEB'in hazırlamış olduğu yabacı dil programı da uygulanmaktadır.
·Active Learn dijital kütüphane platformu ile öğrencilere eğlenceli bir dünyanın kapılarını açan çevrim içi bir okuma programı uygulanmaktadır. Öğrencilerin seviyelerine ve ilgi alanlarına göre okudukları e-kitaplarla aynı zamanda interaktif alıştırmalar yapma imkanı sağlayan eğlenceli ve keyifli bir öğrenme ortamı oluşmaktadır.
·İngilizce eğitiminde İletişimsel Yaklaşım Metodu (Communicative Approach) uygulanmaktadır.
·İngilizce eğitiminin yanında haftada 2 saat ikinci bir yabancı dil olarak Almanca eğitimi  verilmektedir.
·Yabancı dil eğitimini 21. yüzyıl becerileriyle bütünleştirmek ve geliştirmek amacıyla yabancı öğretmen eğitmenlerinin eğitim danışmanlığı yaptığı okulumuzda belirli dönemlerde sınıf gözlemleri yapılmaktadır. Bu gözlemler doğrultusunda belirlenen ihtiyaçlara yönelik seminer programları düzenlenmektedir.
·Okuma ve dinleme becerilerinin yanında yazma ve konuşma becerilerinin de ölçülebildiği tek gelişim sınavı olan Global Scale of English ile laboratuvarlarda yılda üç kez yabancı dil ölçme ve değerlendirme yapılmaktadır. Böylelikle her öğrencinin yıl içinde başarı grafiği tespit edilmekte ve bu yönde gelişimi devam ettirecek çalışmalar yapılmaktadır.

·Eğitim öğrenci merkezlidir. Ders  içi etkinliklerde öğrenciler yabancı dili farklı ortamlarda kullanma imkanı bulurlar.

"HEDEFİMİZ ORTADOĞU KOLEJİ OLARAK YABANCI DİL PROGRAMI İLE "DÜNYA VATANDAŞLIĞI" İÇİN GÜÇLÜ ADIMLAR ATMAK"