anaokulu

Okulda Yaşam...

İLKOKULA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

            Okul öncesi eğitimin birçok amacı vardır. Ama en temel iki amacından bir tanesi hayat başarısı bir diğeri de çocuğu akademik anlamda donanımlı hale getirip bir üst eğitim kurumuna hazırlamaktır.

            Okul öncesi eğitimin hedef öğrenciye okuma -  yazmayı öğretmek değildir. Okul öncesi eğitimde amaç ilkokulda okuma ve yazmayı daha hızlı öğrenebilmesi için gerekli olan ön becerileri kazandırmaktır.

            Amacımız, yapılan bütün etkinliklerde, sanatta, drama eğitiminde, Türkçe eğitiminde yapılan bütün çalışmalar okuma-yazmaya hazırlığın içine adapte edilerek çocuğun oyun oynama hakları elinden alınmadan ilkokula hazırlamaktır. Bununla birlikte şekil ve ses çalışmaları, anlama-anlatım çalışmalarından oluşan okuma yazmaya hazırlık programımız 36-66 ay arası öğrencilerimiz için aşamalı olarak hazırlanmıştır. Öğrencilerin ses temelli eğitim modeline uygun olarak harfleri tanıyıp yazdıkları, kelimeler türettiği, küçük motor kaslarını geliştirmek için çeşitli sanat etkinlikleri ve oyunlar yoluyla becerilerini geliştirdikleri bu süreçte amacımız onları ilkokula en iyi şekilde hazırlamaktır.

MASALLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI:

            Masalları yeniden yapılandırarak, öğrencilerimizle birlikte yeni bir oluşuma adım atmak bizler için de bilinmeyene doğru çok keyifli bir yolun başlangıcıdır. Bu amaçla masallar yoluyla:

·         Öğrencinin hayal gücünü kullanarak düşünmesini sağlamak,

·         Kafasında sorular oluşturmasına yardımcı olmak yani kendi sorusunu kendisinin üretmesine yardımcı olmaktır.

PROBLEM ÇÖZME VE DÜŞÜNME ETKİNLİKLERİ

            Çocuklara günlük hayatta sıklıkla karşılaşabilecekleri problem durumları sunulur. Çocuklardan verilen problem durumlarına olası değişik çözüm önerileri geliştirmeleri ve problemin olası nedenlerini tahmin etmeleri beklenir. Bu sorular etkin karar verme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, problem çözebilme becerilerini kazandırmada önemli rol oynar.

MATEMATİK  ÇALIŞMALARI

            Eğitim programımızda yer alan  metodlar ile matematiksel kavramlarla erken yaşta tanışan öğrencilerimiz:

·         Serbest Keşfetme

·         Örüntü Oluşturma

·         Gruplama ve Sınıflandırma

·         Sayma

·         Mukayese Etme

·         Grafik Oluşturma

·  Sayıları Algılama basamaklarını aşamalı olarak gerçekleştirirler.

Programın amacı çocukların öncelikle doğal materyallerle çalışarak keşifler yapmaları, sembolik öğrenmeden çok kalıcı ve anlamlı öğrenme deneyimleri yaşamaları, öğrenirken eğlenmeleridir.

AYIN ETKİNLİĞİ

· Öğrencilerle birlikte ayın etkinliği için bir “obje” seçilir.

· Belirlenen bu nesneyi her öğrenci evden okula getirerek öncelikle grup arkadaşlarına tanıtır; nereden alındığını, ne zaman alındığını, özelliklerini anlatır.

· Ay boyunca sınıfa getirilen tüm nesneler bir köşede sergilenir ve bu nesnelerin kullanıldığı çeşitli etkinlikler planlanır: Nesnelerle birebir eşleme, renk-şekil-büyüklük-ağırlık özellikleri ile ilgili gruplama ve grafik çalışmaları, sıralama, sayma, hikaye oluşturma vb.

· Ayın sonunda öğrenciler getirdikleri nesneleri evlerine geri götürürler.

GÖSTER ANLAT TEKNİĞİ

· Göster-Anlat etkinliğinde çocuklar evlerinden getirdikleri ve kendi seçtikleri eşyaları, nesneleri grup önünde arkadaşlarına gösterir ve onlara bu nesnelerle ilgili bir tanıtım yaparlar.

· Etkinliğin amacı, çocuğun ev ile okul arasında bağlantı kurmasını sağlamak; bir nesne, fotoğraf ya da oyuncak yoluyla grup önünde kendini ifade etmesine, başkalarını dinlemesine, sorular üretmesine ve karşılaştırmalar yapabilmesine, dil gelişiminin desteklenmesine fırsat yaratmaktır.

·          Yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir. Bu tekniği kullanarak yapılan Göster-Anlat etkinliğinde çocuklar nesnelerle ilgili açık uçlu soruları cevaplandırırlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür. Çocukların düşüncelerini geliştirip onlara keşif yapabilme cesareti kazandırır, yaratıcılıklarını geliştirmeleri için pratik yapma olanağı sağlar.

PROJELER

            Proje Yaklaşımı yöntemi, eğitim ortamlarında sürece önem veren ve bireyin öğrenme biçiminin önemini vurgulayan bir yöntemdir.

            Anaokullarımızda proje yaklaşımı yöntemini kullanarak yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz;

·         Öğrenme için olumlu tutum geliştirebilme

·         Hayal gücünü kullanma,

·         Araştırma becerisini kullanma ve geliştirme

·         Problem çözme

·         Sorgulama,

·         Dönüşümlü düşünme

·       Neden-sonuç ilişkisi kurma gibi becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar

DEĞERLER EĞİTİMİ

       Okul öncesi dönem çocuklarda değerlere ilişkin bilgilerin temellerinin atıldığı ilk dönemdir. Değerler temelde değişmez özellikler içerir fakat yaşanılan çevre, kültürel özellikler, eğitim ve deneyimler gibi pek çok faktöre göre bireysel farklılıklar gösterebilir. Değerlere ilişkin ilk bilgiler erken dönemlerde kazanılmaya başlar ve bu süreç kişiliğin oluştuğu son dönemlere kadar devam eder.

            Çocukların doğruları öğrenmesi gerekir ve hangi davranışların başka insanlar tarafından kabul edilebilir olduğunu öğrenmede yardıma ihtiyaçları vardır. Eğitimin hedeflerinden biri de; değer yaratmak, değerlerini davranışa dönüştürebilen bireyler yetiştirmektir. Bu nedenle eğitim sistemimizde “Değerler Eğitimi” yer almaktadır. 4-6 yaş arası öğrencilerimize yönelik bu programda; sevgi, saygı, işbirliği, barış, sorumluluk, paylaşma, sabır, dürüstlük gibi temel değerler ele alınmaktadır. Her değer, eğitim programının içinde oyun, şarkı, öykü, sohbet, resimleme çalışmaları gibi eğlenceli etkinliklerle verilmektedir. Amacımız çocukların akademik gelişimleri sırasında “temel değerleri” de tanımaları, soyut olan bu kavramları anlamlı deneyimler ile somutlaştırıp farkındalık kazanmalarıdır.

KÜTÜPHANE ETKİNLİĞİ

            Eğitim ve öğretim sistemimiz içindeki fark yaratan, önemli etkinliklerden biri de “Kütüphane” etkinliğidir. Her gün düzenli yapılan okuma saatleri sayesinde tüm öğrencilerimizin 36 aydan itibaren kitapla buluşmaları ve dil becerilerini geliştirici etkinlikler yapmaları sağlanmaktadır. Bu etkinliklerin yanı sıra kelime bilgisini geliştirici nitelikli bir uygulama da yürütülmektedir. Öğrencilerimizin her hafta okul kütüphanemizden aldıkları kitapları evlerine götürmeleri hem kitap okuma alışkanlığını aileleri ile paylaşmaları hem de sorumluluk duygularını geliştirmeleri bakımından faydalıdır.

GEZİLER

            Eğitim öğretim programımız doğrultusunda uygun hava koşulları ve temalara göre çok çeşitli geziler planlanır. Geziler ile hedefimiz, çocukların merak ederek ve araştırarak neden-sonuç ilişkisi kurmalarını, okul dışındaki çevrede gözlemlerde bulunarak sorgulama yapabilmelerini, konuşulan konu, kavram ya da bilgilerle ilgili aktif deneyimler yaşamalarını, öğrendiklerini pekiştirmelerini ve sosyal ortamlarda bulunarak belli davranış modelleri kazanmalarını sağlamaktır. Üretim yerleri, doğal mekanlar, fabrikalar,sergiler gibi çok çeşitli mekanları seçtiğimiz gezi programımızda tematik haftalık geziler, parti, tiyatro ve sinema gezileri dönüşümlü olarak yer almaktadır.

            Öğrenciler, gezi dönüşünde gezi hakkındaki duygu düşünce, istek ve beklentilerini resim yoluyla anlattıkları “İzlenim Etkinliği”ne katılırlar.

SATRANÇ

            Çocuklardaki muhakeme ve pratik düşünebilme, hamle yapma, aldığı kararın sonucunu görme ve en önemlisi düşünme becerilerini geliştirme amacıyla yürütülen bir etkinliktir. Satranç oyununun temel ilkelerini anaokulunda öğrenen öğrencilerimiz ilkokulda da ileri satranç tekniklerini öğrenerek becerilerini üst düzeye çıkarırlar.

MÜZİK

            Müzik eğitimi denildiği zaman akıllara ilk önce nota bilgisi, çalgı becerisi ve çok güzel bir ses gelmektedir. Oysaki gelişimciler için önemli olan müziği çocukların eğitiminde bir teknik olarak kullanmaktır. Çünkü müzik çocuklara başarıyı tattırır. Bizler de bu yöntemle; element müzik ve hareket eğitimi, Orff-Schoolwork kapsamında müzik ve dans pedogojisi, müziğe bir giriş yolu arayan çocukların müzik ve dans ile ilgili çeşitli temel deneyimler edinmelerini sağlamayı hedefliyoruz.

YARATICI DRAMA

            Çocukların bilinç düzeylerinin henüz geliştiği, her birinin arkasından kendi hikâyesini getirdiği ve bu hikâyelerin oluşumunda çocukların belirleyici olduğu düşünülürse drama bir anlamda hayali bir oyundur. Çocukların Yaratıcı dramada bireysel ve grupla yaratım süreçlerine;

·  Hayal gücünü, yaratıcılıklarını geliştirmeyi,

·  İletişim  becerilerini geliştirmeyi,

·  Etkin dinleme becerisini kazandırmayı,

·  Grupla birlikte çalışma becerisi edindirmeyi,

·  Demokratik bir kişilik geliştirmeyi,

·  Empati ve farkındalık kazandırmayı,

·  Bağımsız düşünebilmelerini sağlamayı,

·  Güven ve öz güven kazandırmayı,

·  Eleştirel bakabilmelerini sağlamayı,

·  Kendilerini ifade edebilmelerini sağlamayı,

·  Duygusal ve sosyal zekalarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

           Bu amaçlar çerçevesinde çalışmalarda; eğitsel oyun, dramatizasyon, kukla, yaratıcı dans, yaratıcı yazma, rol oyunu ve doğaçlamalara yer verilmektedir. Ayrıca resim, müzik, dans ve fotoğraf gibi disiplinler arası yaratıcılık çalışmaları yapılmaktadır.