ortaokul

Ortadoğu Koleji Ortaokul Eğitimi

Özel Yeni Ortadoğu Eğitim Kurumları Ortaokulunda "TAM ÖĞRENME" modeli esas alınmıştır.

Benjamin Bloom'a göre işin başından itibaren olumlu öğrenme koşulları sağlanmış ise dünyada herhangi belli bir kişinin öğrenebileceği her şeyi hemen hemen herkes öğrenebilir.

Başka bir deyişle,

        • Tam öğrenme modeli "Tüm öğrenciler okulda öğretilenleri öğrenebilir" varsayımına dayanmaktadır.

Bu amaçla:

        A) Öncelikli olarak öğrencilerin akademik zihinsel, ruhsal, fiziksel ve sosyal yönden gelişimlerini sağlayan uygun ortam ve öğrenme koşulları yaratılarak işe başlanmıştır.

Bunlar:

        1. Akademik bilgi kazanımı ve tam öğrenmeyi sağlamak amacıyla:

        a) Akıllı tahtalar ve internet ağıyla donatılmış bilgisayar destekli, tam öğrenmeyi sağlamaya yönelik akademik düzey sınıfları

        b) Tam donanımlı fen ve teknoloji laboratuarı 

        c) Hedeflenen kazanımları tam ve doğru öğrenmeyi amaçlayan her derse göre hazırlanmış araç gereçler, kazanımları geliştirici yardımcı kaynaklar

        2. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimleri sağlamak amacıyla:

        a) Kapalı spor salonu

        b) Halı sahalar

        c) Basketbol ve voleybol sahaları

        d) Tenis kortu

        e) Jimnastik salonları

        f) Satranç ve bale odaları

        g) Çok amaçlı konferans ve tiyatro salonu

        h) Tam donanımlı resim ve müzik atölyeleri

        i) Hayvanat bahçesi

        j) Hobi tarım bahçeleri

        k) Kapalı yazlık ve kışlık yüzme havuzu

        3. Sosyal sorumluluk ve paylaşım davranışları oluşturmak amacıyla:

        a) Kitlesel mekanlarda (Kültür ve Sanat Merkezleri, AVM, v.b) gösterime sunulan, öğrenciler tarafından hazırlanmış oyunlar, skeçler, sergiler, şiir ve müzik dinletileri...

        b) Eğitime destek amacıyla öğrenciler öncülüğünde Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kulübü rehberliğinde belirlenen kardeş köy okullarına veya ihtiyaç sahibi insanlara yaşamsal yardımlar

        c) Yerel yönetimlerce belirlenen  yerlerde ve kenti yeşillendirmek amacıyla yapılan fidan dikme kampanyaları ve ağaçlandırmalar 

        d) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Huzurevi gibi yerlerdeki yardıma muhtaç veya yalnız yaşayan insanlara moral ziyaretleri,

        B) Tam öğrenme modeline uygun olarak "Öğrenmeyen öğrenci yoktur." ilkesinden hareketle öğrencilerde tam öğrenmeyi sağlamak amacıyla:

        1. Öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal niteliklerinin yanında öğrenme düzeyi ve hızına uygun homojen sınıflar oluşturulur.

        2. Her dersin ünite konusundan sonra yapılan çeşitli ölçme ve değerlendirmelerle öğrencinin öğrenme düzeyi ve bilişsel başarısı belirlenir. Öğrencilerin hedeflenen kazanımlara ulaşabilmeleri için  şu ek öğretim programları uygulanır:

        a) Ek derslere alınarak

        b) Grup çalışmalarına alınarak

        c) Bire bir destek programlarına alınarak öğrencilerin kazanımları tam ve doğru olarak öğrenme ve özümsemeleri hedeflenir.

        Bu uygulamaya geçilmeden önce:

        a) Ders müfredatına uygun hedef kazanımlar belirlenir.

        b) Her dersle ilgili ortak davranışlar ve amaçlar belirlenir.

        c) Konular görsel materyal ve örneklerle ayrıntılı olarak işlenir.

        d) Öğrenciler çeşitli yönergeler ve sunumlarla derse yönlendirilip yoğunlaştırılır.

        e) İzleme testleri, kazanım testleri ve ünite kazanım sınavları uygulanır.

        f) Bu sınavlar sonucunda eksik kazanım ve öğrenimler belirlenir, bunlarla ilgili analizler yapılır.

        g) Sonuca göre eksik kalan veya yanlış algılanan kazanımları gidermek amacıyla yukarıda belirlenen ek öğretim çalışmaları uygulanır.

        h) Tam öğrenme ölçütüne geçiş olunca yeni üniteye geçilir ve devamında tekrar dersleri yapılarak kazanımların unutulmaması sağlanır.

        3. Tüm bu çalışmalar her zümrenin kendi içinde geliştirdiği disiplin ve iş birliğinin yanında diğer zümreler ve psikolojik danışmanlık, rehberlik, ölçme ve değerlendirme birimlerinin eş güdümü ve iş birliğiyle uygulanır.

        4. Tüm bu uygulamalarda amaç:

        a) Öğrencilerimizin akademik sınav başarılarını en üst düzeye çıkarıp en kaliteli okullarda öğrenim görmelerini sağlamak

        b) Bu kazanım ve becerilerini yaşam pratiklerine uygulayıp yaşam kalitelerini ve başarılarını yükselterek mutlu birer insan olmalarını sağlamak

Akademik Program

Ortadoğu Koleji Ortaokulu akademik programında öğrencilere ansiklopedik bilgiler yüklenmez. Ortadoğu Kolejine özgü Geliştirilmiş Disiplinler Arası ve Üstü Akademik Programla öğrenciler, aşağıda sıralanan dersleri alırlar:
Türkçe
Görsel Sanatlar
Matematik
Müzik 
Fen Bilimleri Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 
Sosyal Bilgiler
Beden Eğitimi
 

 

Türkçe

Türkçe derslerinde; öğrencilerimizin kazanımlar ve etkinlikler yoluyla okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeleri, dilimizin imkan ve zenginliklerinin farkına vararak Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmaları hedeflenmektedir. Böylece öğrencilerimiz; dil sevgisi ve bilinci kazanarak öğrenme sürecinde daha verimli olacak, kendilerini hayata ve geleceğe hazırlayacak birikimi edineceklerdir. Türkçe derslerinde verilen eğitimle öğrencilerimizin; dinlediklerini, izlediklerini ve okuduklarını anlayan; duygu, düşünce ve hayallerini anlatan; eleştirel ve yaratıcı düşünen bireyler olarak yetişmeleri sağlanmaktadır. Ders kapsamında edindikleri bilgi ve becerilerle sorumluluk üstlenebilen, girişimci, çevresiyle uyumlu, olay, durum ve bilgileri araştırma, sorgulama, eleştirme ve yorumlamayı alışkanlık haline getiren öğrencilerimiz okulumuzdan estetik zevk kazanmış ve insani değerlere duyarlı bireyler olarak mezun olmaktadırlar.

Fen Ve Teknoloji

Fen Bilimleri, doğal çevreyi inceleme ve kavramaya yönelik bir süreç ve bu sürecin ürünü olan bilgiler bütünüdür. Okulumuz Özel Ortadoğu Ortaokulu'nda, Fen Bilimleri dersi her türlü modern donanıma sahip olan Fen Laboratuvarında, Fizik, Kimya ve Biyoloji dalları adı altında branş öğretmenleri ile işlenmektedir. Dersler; bilgisayar + akıllı tahta merkezi kontrollü ünite ve masaları ile çok çeşitli deney araç-gereçleriyle desteklenerek, öğrencilerin görsel ve işitsel anlamda bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.
Bütün bu olanaklar dâhilinde, Fen Bilimleri dersinde;
1. Dersi derste öğrenme, derse hazırlıklı gelme alışkanlığı kazandırma, ilgilenen, keşfeden, sorgulayabilen, doğru kararlar verebilen, problem çözebilen ve sürekli öğrenen bireyler yetişmelerini sağlama.
2. Yeni teknolojileri anlayabilen, kullanabilen bireyler haline gelmelerine yardımcı olma.
3. Örencilerin derse aktif olarak katılımını sağlama.
4. Değişik yollarla ve farklı hızlarda öğrenen öğrenciler için hem bireysel hem de grup halinde yürütülen süreçlerin hazırlanması ve bu süreçte öğrencilerin yaş ve düzeylerine göre modellerin uygulanması.
5. Sadece ders kitaplarına bağlı değil, çeşitli kaynaklara dayalı ve öğrencilerin bilgilere kendilerinin ulaşmasını sağlayan fen eğitiminin verilmesi.
6. Öğrencilerin yönlendirilip özendirilerek ve deneyim kazandırılarak fen derslerine olan ilginin arttırılması.
Fen ve Teknolojiyi yaşam tarzına dönüştürerek bilimsel çalışma yöntemlerini öğrencilerimize kazandırmak amaçlanmaktadır.
 

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler dersinde kendisini her ortamda ifade edebilen, insan ilişkilerinde pozitif düşünmeye önem veren, geçmişini bilip geleceğine ışık tutan, evrensel değerlere sahip bireyler yetiştirmeyi esas alıp hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz. Okulumuzda öğrencilere bir yandan yakın ve uzak çevreleri soyutluktan uzak, somutlaştırılıp aktarılırken diğer yandan akademik bilgi birikimleri adına da çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. 
Bu doğrultuda çeşitli kaynaklardan elde ettikleri bilgileri özümseyebilen öğrencilerimiz kendisine, ailesine, çevresine yasalara ve devlete karşı görev ve sorumluluklarının neler olduğunu öğrenirken, bunları davranışına da dökerek çevresine etkili bir biçimde uyum sağlamaktadır. Bizler de özgün bireyler yetiştirmenin tadını çıkarmaktayız. 
Ortadoğu Kolejinde sosyal Bilgiler bünyesinde öğretmen ve öğrenci dayanışması içerisinde yapılan bazı etkinliklerimiz şunlardır:
Konularımızla bağlantılı tarihi ve coğrafi içerikli geziler düzenlenir.
Resmi kurum ve sivil kuruluşlar ziyaret edilip röportajlar yapılır.
Okulumuzda kitap ve oyuncak kumbarası oluşturularak öğrencilerde paylaşım duygusu güçlendirilir.
Toplumsal sorunlara duyarlılık gösterilir.
Okulumuzda sınıflarımızın ortak çalışmaları ile bölgeler konulu stantlar oluşturulur.
TEMA VAKFI işbirliği ile ağaç dikimi etkinliklerinde yer alırız.
Atık pilleri toplama kampanyamız ile çevre duyarlılığımız pekiştirilir.
 

İngilizce Eğitimi

Okulumuz Yabancı dil öğrenimini, kendi kültürünü dünya kültürüyle beraber özümseyen çocuklarımızın bakış açısını zenginleştirerek gerçekleştirmektedir. Dil öğrenim sürecini eğlenceli ve yaratıcı bir hale getirmek için en modern yöntem, teknik ve yaklaşımların kullanıldığı yabancı dil programı uygulanmaktadır.
Bu programda;
Öğrenciler haftada 10 saat ingilizce eğitimi alırlar.
Yabancı dil dersleri okuma - yazma, dinleme ve konuşma gibi dört temel becerinin bir arada olduğu materyallerle verilmektedir.
Yabancı dil eğitimi uluslararası sertifikalı Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından verilmektedir.
Öğrencilerimizin başarılarının uluslararası bir sınavla değerlendirilmesi ve aynı zamanda güçlendirilmesi gereken yönlerinin objektif bir sınavla tespit edilmesi için Cambridge English sınavlarına katılımları sağlanmaktadır.
Yapılan sınavlarla öğrencilerimize uluslararası alanda geçerli olan sertifikalar Cambridge Üniversitesi tarafından verilmektedir.
Öğrencilerimizin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavlarda başarı göstermelerini sağlamak amacıyla MEB'in hazırlamış olduğu yabancı dil programı da uygulanmaktadır.
Active Learn dijital kütüphane platformu ile öğrencilere eğlenceli bir dünyanın kapılarını açan çevrimiçi bir okuma programı uygulanmaktadır. Öğrencilerin seviyelerine ve ilgi alanlarına göre okudukları e-kitaplarla aynı zamanda interaktif alıştırmalar yapma imkanı sağlayan eğlenceli ve keyifli bir öğrenme ortamı oluşmaktadır.
İngilizce eğitiminde İletişimsel Yaklaşım Metodu (Communicative Approach) uygulanmaktadır.
İngilizce eğitiminin yanında haftada 2 saat ikinci bir yabancı dil olarak Almanca Eğitimi de verilmektedir. 
Yabancı dil eğitimini 21. yüzyıl becerileriyle bütünleştirmek ve geliştirmek amacıyla yabancı öğretmen eğitmenlerinin eğitim danışmanlığı yaptığı okulumuzda belirli dönemlerde sınıf gözlemleri yapılmaktadır. Bu gözlemler doğrultusunda belirlenen ihtiyaçlara yönelik seminer programları düzenlenmektedir.
Okuma ve dinleme becerilerinin yanında yazma ve konuşma becerilerinin de ölçülebildiği tek gelişim sınavı olan Global Scale of English ile laboratuarlarda yılda üç kez yabancı dil ölçme ve değerlendirme yapılmaktadır. Böylelikle her öğrencinin yıl içinde başarı grafiği tespit edilmekte ve bu yönde gelişimi devam ettirecek çalışmalar yapılmaktadır. 
Eğitim öğrenci merkezlidir. Ders içi etkinliklerde öğrenciler yabancı dili farklı ortamlarda kullanma imkânı bulurlar.
"HEDEFİMİZ ORTADOĞU KOLEJİ OLARAK YABANCI DİL PROGRAMI İLE "DÜNYA VATANDAŞLIĞI" İÇİN GÜÇLÜ ADIMLAR ATMAK"
 

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı'nın vizyonu ve genel hedefleri incelendiğinde, kişilerde birlikte yaşama, farklı fikirlere saygı duyma ve hoşgörü kültürünün öğrencilerde yerleştirilmesinin vurgulandığı görülmektedir. Programın vizyon ve hedeflerinde ön plana çıkan ikinci husus, öğrencilerin eleştirel bir bakış açısıyla sorgulayabilmeleri, düşünebilmeleri, akıllarını kullanabilme becerisini kazanabilmeleridir.

Görsel Sanatlar

Kendilerinin ve başkalarının düşünce emek ve eserlerine saygılı olmayı öğreten bir ortam hazırlamak, sürekli araştırıcılığı ve yaratıcılığı geliştirerek resim eğitimi yoluyla düşünme etkinliğini canlı tutmak, sanat alanında yeteneklerin ortaya çıkarılmasını sağlamak, sanatsal bakış açısı kazandırmak, sanat konusunda tartışabilen, sanat, kültür etkinliklerine katılımını davranış haline getiren bireyler yetiştirebilmek, dayanışma ve paylaşmayı pekiştirmektir.
Görsel Sanatlar Dersi Genel Amaçları:
Milli Eğitimin amaçları doğrultusunda güzel sanatlarla ilgili bilgileri kazandırabilme,
Sanatı görsel bir iletişim formu olarak kullanmada ve değerlendirmede güven ve yeterlilik kazanmak için öğrencilerin görsel okur yazarlığını sağlayabilme,
Sanatsal yaratıcılığı geliştirebilme,
Her alanda kullanabilecek yaratıcı davranışlar geliştirebilme,
Düşünceleri gerçekleştirebilmek ve sanat eserlerini üretebilmek amacıyla, bireysel anlayış ve teknik yeteneklerini geliştirebilme,
Estetik duyguların geliştirilmesi yoluyla, sanat ve tasarımla ilgili olarak bilinçli estetik hükümler vermelerini sağlayabilme,
Özgün düşünme, üretme ve deneme kapasitelerini geliştirilebilme,
Düzensizliklerden rahatsız olmasını ve çevresini güzelleştirmesini sağlayacak estetik kişilik kazandırabilme,
Sanat yoluyla ifade imkânı vererek ruh sağlığına yardımcı olabilme,
Öğrencilerin kendilerini ispatlamalarına ve kendilerini bulmalarına imkan tanıyabilme,
Öğrencilerin hayatları boyunca sanat yapan üreticiler veya sanatı bilinçli izleyen tüketiciler olarak içinde yaşadıkları kültüre katkılarını sağlayabilme,
Bireysel veya grup çalışmalarında sorumluluk ve işbirliği, dayanışma anlayışını, birbirleri arası sevgi, saygı ve yardımlaşma gibi duygu ve davranışları geliştirebilme,
Sanatın özgünlük olduğunu ve hayata olan katkısını kavrayabilme,
Sanatsal yaratma hazzını duymasını ve sanatçıyı takdir etmesini sağlayabilme,
Biçimsel anlatımla ilgili teknik bilgi ve beceriler kazandırabilme,
Tasarıma yönelik hayal gücünü geliştirebilme,
Tarihi ören yerlerini, anıtları, müzeleri, sanat galerilerini, atölyelerini ve tasarım stüdyolarını tanıyarak, kültür ve tabiat varlıklarına sahip çıkabilme.
 
Görsel Sanatlar Eğitimi
Genel düşünmeyi olanaklı kılan ve yaratıcı gücün gelişmesine katkıda bulunabilecek temel bir eğitim modelidir. Öğrenciler sanat etkinlikleri yolu ile; bakma eylemi içerisinde görmeyi öğrenirken, dokunup biçimlendirdiği malzemeleri tanır. Her türlü yetenek ve gereksinimlerini ortaya çıkarma şansına sahip olur ve kendi yetilerinin farkına varır. Doğaya ve çevresinde gelişen, değişen olaylara farklı gözle bakmayı davranışa dönüştürür. Kişiliğini geliştirme fırsatı bulur, soyut kavramları algılaması kolaylaşır, sanat eseri ve kendi arasında bağ kurmayı başarır, özgüven duygusunu geliştirir. İyi bir sanat eğitimi programı ise çalışma alanlarının çeşitlendirilmesiyle değer kazanır. Bu doğrultuda, yaş grubu özellikleri ve önceden belirlediğimiz hedeflere uygun olarak belirlediğimiz kültür politikamız ve çalışmalarımızdan örnekler verir.
Ortadoğu Eğitim Kurumları'ndan mezun olan bir öğrenci;
Sanatı sever, tanımlayabilir,
Estetik duyguları gelişmiştir,
Araştırmacı ve sanat etkinliklerine duyarlıdırlar. Etkinlikleri takip ederler,
Güncel sanat haberlerini takip ederler,
Görsel sanatlarda kullanılan yöntem ve teknikleri bilir ve kullanır,
İki ve üç boyutlu tasarımlar yapar ve bunları uygulayabilir,
Sanat terimlerini bilir,
Sanat akımlarından Empresyonizm, Ekspresyonizm, Kübizm, Sürrealizm, Fovizim ve öncüleri hakkında genel bilgiye sahiptir,
Birinci sınıftan başlayarak onuncu sınıfın sonuna kadar, Henri Rousseaau, Vincent Van Gogh, Henri Matisse, Paul Gaugin, Renoir, Pablo Picasso, Edgar Degas, Rembrandt, Nedim Günsür, Füreyya Kural, Neşe Erdok, Kuzgun Acar, Mehmet Aksoy, Nuri İyem, Devrim Erbil'i inceler ve derinlemesine tanır. 
Sanat dallarını birlikte düşünerek, sanatsal zenginliğe ulaşmışlardır.
Sanatsal etkinlikler yoluyla toplumu bilinçlendirebilme özelliğine sahiptirler
 

Müzik

Ülkemizde ve dünyada yaşayan tüm müzik kültürlerinin hepsine yer veren ortak bir müzik repertuarı kazandırılmasını esas alan müzik dersleri işlemek ve böylece öğrencinin bilişsel, devinişsel, duyuşsal davranışları ile bir bütün olarak gelişmesini sağlamak okulumuzun müzik derslerinin felsefesidir.
Müzik Dersinin amaçlarının özeti
Müziğin insan ve toplum hayatındaki önemini kavrayabilme.
Müziği oluşturan temel öğeleri kavrayabilme.
İnsan sesleriyle ve çalgılarla yapılan müzikleri ve müzik topluluklarını tanıyabilme.
Çeşitli müziklerin hız ve gürlük özelliklerini ayırt edebilme.
Düzeyine uygun müzikleri tonsal veya makamsal yapılarıyla çözümleyebilme.
Avrupa ve dünya müziklerinden belli başlı örnekleri tanıyabilme.
Müzik ile teknoloji arasındaki temel ilişkiyi kavrayabilme.
Ses değişim ve gelişim döneminde çocukların seslerini bilinçli ve sağlıklı olarak kullanmalarını öğrenebilmeleri.
Çocukların müzik seviyelerine uygun şarkıları doğru, temiz ve anlamlı söylemeleri.
Müzik eserlerini müziksel örgü, doku ve üslup farklarını gözeterek dinleyebilme.
Kendi seviyelerine uygun müzikleri tonsal ve makamsal özelliklerine dikkat ederek söyleyebilme.
Çeşitli müzik yapma araçlarının seslerini tanıyabilme ve imkanlar dahilinde de çalma teknikleri hakkında bilgilenebilme. (Bilgisayar programlarından faydalanarak) 
Geleneksel ve çağdaş müziklerimizle, uluslararası ve evrensel müziklerden oluşan çocukların seviyelerine uygun bir şarkı dağarcığına sahip olabilmeleri.
İnsan sesleri ve çalgı topluluklarıyla yapılan müziklerden hoşlanabilme ve birlikte müzik yapmaya istekli olabilme.
Müzik teknolojisinin günümüzdeki uygulamalarına ilgi duyabilme.
Yaşamı boyunca çeşitli müzikleri dinlemeye istekli olabilme.
Müziği, yaşamının ayrılmaz bir parçası haline getirebilme.
 

Beden Eğitimi

Etkinlikler aracılığı ile öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerini, hareket kapasitelerini en üst düzeye çıkarmak; sportif beceri gelişiminin yanında ruh ve beden sağlığını koruyarak sosyal yaşama uyumlarını sağlamak, aynı zamanda öğrencilerimize duygusal davranışlar ve alışkanlıklar kazandırmaktır. Öğrencilerimizin "Yaşam Boyu Spor" ilkesinden hareket etmelerini, sporun insan yaşamının değişmez bir parçası olduğu gerçeğini görmelerini ve benimsemelerini sağlamak beden eğitimi bölüm felsefesidir.
Genel Amaçlar
İyi duruş alışkanlığını kazanır.
Sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar kazanır.
İş birliği içinde çalışma, birlikte davranma alışkanlığı kazanır.
Sosyal gelişimini sağlayan tavır ve alışkanlıklar kazanır.
Vücut sistemlerini güçlendirir ve geliştirir.
Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirir.
Sporun sağlığa yararlarını kavrayarak boş zamanlarını sportif faaliyetler ile değerlendirmeye istekli olur.
 

Proje Tabanlı Araştırma Yöntemleri

Ortadoğu Koleji genel eğitiminde yer alan öğrenmeyi öğretmek felsefesi ortaokul eğitiminde de devam etmektedir.
Bu kapsamda öğrenciler;
Öğrenciler Ortadoğu Koleji Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Birimi (BARGEM)'in desteğiyle Proje Tabanlı Araştırma Yöntemleri'ni öğrenirler.
Öğrenciler geliştirdikleri projelerle ulusal ve uluslar arası proje yarışmalarına katılırlar.
Yarışmaya katılan öğrenciler proje odaklı çalışmayı öğrenirler, takım ruhunun önemini kavrarlar.
Öğrencilerin özgüveni gelişir.