ilkokul

Eğitimde Sürdürülebilirlik

Ortadoğu Koleji İlkokulunda sürdürülebilirlik, elde edilen yeteneklerin, bilgi ve beceri birikimlerinin devamlılığı, bu beceriler ile ilgili kullanım alanlarının oluşturulması ve bunları kaybetmeme adına gerekli ortam ve koşulların sağlanması; bu birikimlerin yeni ortamlara ve olası koşullara transfer edilebilmesi için gerekli yapılanma faaliyetlerini içeren etkinlikleri ifade eder.

 

Tam Öğrenme

Özel Yeni Ortadoğu Eğitim Kurumları İlkokulunda "TAM ÖĞRENME" modeli esas alınmıştır.
Benjamin Bloom'a göre işin başından itibaren olumlu öğrenme koşulları sağlanmış ise dünyada herhangi belli bir kişinin öğrenebileceği her şeyi hemen hemen herkes öğrenebilir.
 
Başka bir deyişle,
Tam öğrenme modeli "Tüm öğrenciler okulda öğretilenleri öğrenebilir." varsayımına dayanmaktadır.
Bu amaçla:
A) Öncelikli olarak öğrencilerin akademik zihinsel, ruhsal, fiziksel ve sosyal yönden gelişimlerini sağlayan uygun ortam ve öğrenme koşulları yaratılarak işe başlanmıştır.
Bunlar:
1. Akademik bilgi kazanımı ve tam öğrenmeyi sağlamak amacıyla:
a) Akıllı tahtalar ve internet ağıyla donatılmış bilgisayar destekli, tam öğrenmeyi sağlamaya yönelik akademik düzey sınıfları
b) Tam donanımlı fen ve teknoloji laboratuarı
c) Hedeflenen kazanımları tam ve doğru öğrenmeyi amaçlayan her derse göre hazırlanmış araç gereçler, kazanımları geliştirici yardımcı kaynaklar
 
2. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimleri sağlamak amacıyla:
a) Kapalı spor salonu
b) Halı sahalar
c) Basketbol ve voleybol sahaları
d) Tenis kortu
e) Jimnastik salonları
f) Satranç ve bale odaları
g) Çok amaçlı konferans ve tiyatro salonu
h) Tam donanımlı resim ve müzik atölyeleri
i) Hayvanat bahçesi
j) Hobi tarım bahçeleri
k) Kapalı yazlık ve kışlık yüzme havuzu
 
3. Sosyal sorumluluk ve paylaşım davranışları oluşturmak amacıyla:
a) Kitlesel mekanlarda (AVM, v.b) gösterime sunulan, öğrenciler tarafından hazırlanmış oyunlar, skeçler, sergiler, şiir ve müzik dinletileri...
b) Eğitime destek amacıyla öğrenciler öncülüğünde Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kulübü rehberliğinde belirlenen kardeş köy okullarına veya ihtiyaç sahibi insanlara yaşamsal yardımlar
c) Yerel yönetimlerce belirlenen  yerlerde ve kenti yeşillendirmek amacıyla yapılan fidan dikme kampanyaları ve ağaçlandırmalar 
d) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Huzurevi gibi yerlerdeki yardıma muhtaç veya yalnız yaşayan insanlara moral ziyaretleri
 
B) Tam öğrenme modeline uygun olarak "Öğrenmeyen öğrenci yoktur." ilkesinden hareketle öğrencilerde tam öğrenmeyi sağlamak amacıyla:
1. Öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal niteliklerinin yanında öğrenme düzeyi ve hızına uygun homojen sınıflar oluşturulur.
2. Her dersin ünite konusundan sonra yapılan çeşitli ölçme ve değerlendirmelerle öğrencinin öğrenme düzeyi ve bilişsel başarısı belirlenir. Öğrencilerin hedeflenen kazanımlara ulaşabilmeleri için  şu ek öğretim programları uygulanır:
a) Ek derslere alınarak
b) Grup çalışmalarına alınarak
c) Bire bir destek programlarına alınarak öğrencilerin kazanımları tam ve doğru olarak öğrenme ve özümsemeleri hedeflenir.
Bu uygulamaya geçilmeden önce:
a) Ders müfredatına uygun hedef kazanımlar belirlenir.
b) Her dersle ilgili ortak davranışlar ve amaçlar belirlenir.
c) Konular görsel materyal ve örneklerle ayrıntılı olarak işlenir.
d) Öğrenciler çeşitli yönergeler ve sunumlarla derse yönlendirilip yoğunlaştırılır.
e) İzleme testleri, kazanım testleri ve ünite kazanım sınavları uygulanır.
f) Bu sınavlar sonucunda eksik kazanım ve öğrenimler belirlenir, bunlarla ilgili analizler yapılır.
g) Sonuca göre eksik kalan veya yanlış algılanan kazanımları gidermek amacıyla yukarıda belirlenen ek öğretim çalışmaları uygulanır.
h) Tam öğrenme ölçütüne geçiş olunca yeni üniteye geçilir ve devamında tekrar dersleri yapılarak kazanımların unutulmaması sağlanır.
 
3. Tüm bu çalışmalar her zümrenin kendi içinde geliştirdiği disiplin ve iş birliğinin yanında diğer zümreler ve psikolojik danışmanlık, rehberlik, ölçme ve değerlendirme birimlerinin eş güdümü ve iş birliğiyle uygulanır.
 
4. Tüm bu uygulamalarda amaç:
a) Öğrencilerimizin akademik sınav başarılarını (TEOG) en üst düzeye çıkarıp en kaliteli okullarda öğrenim görmelerini sağlamak
b) Bu kazanım ve becerilerini yaşam pratiklerine uygulayıp yaşam kalitelerini ve başarılarını yükselterek mutlu birer insan olmalarını sağlamak
 
Gerekli koşullar ve yeterli zaman sağlandığı sürece öğrencilerin elde etmesi gereken tüm kazanımları elde edebileceği tezine dayanan, taksonomisi en basit bilişsel öğrenmeden en derin öğrenmeye doğru 6 seviyeden oluşan (hatırlama, anlama, uygulama, analiz, değerlendirme ve oluşturma), Benjamin Bloom tarafından geliştirilen öğrenme modelidir. Ortadoğu Koleji İlkokulunda ders müfredatları Bloom’un Tam Öğrenme (Mastery Learning) öğrenme modeli kullanılarak oluşturulmuştur.
 

Aktif Öğreniciler

Öğrencinin öğrenme sırasında zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorlandığı bir öğrenme sürecidir. Aktif öğrenme, öğrencilerin öğrenmeyi öğrenerek, kendi yaşamlarını şekillendiren bireyler olmasını amaçlayan, bilginin ezberlenmesinden çok nasıl kullanıldığının öğrenilmesine olanak sağlayan bir yaklaşımdır. Ortadoğu Koleji öğrenme ortamlarında her bir öğrencinin, “Aktif Bir Öğrenici” olarak eğitim öğretim hayatında kendi senaryosunun başrolünü oynaması hedeflenmektedir.
 
Aktif öğrenme
• Öğrenciye saygınlık hissi kazandırır,
• Öğrenmeye karşı enerjisini yüksek tutar
• Özdenetim ve bireysel sorumluluk hissini kuvvetlendirir
• Sınıf içerisindeki işbirliği ortamını güçlendirir.
 

 

Yansıtıcı Öğrenme

• Öğrenenin bilişsel süreçleri ve öğrenme yeterlik ve yetersizliklerinin farkına varması için kullanması gereken düşünme yöntemidir.
• Öğrenmenin sürekliliği esastır. Öğretmen Ne – Niçin – Nasıl sorularını sorar.
• Öğrencinin elde ettiği deneyimini sonraki uygulamalarda nasıl kullanabileceğine ilişkin düşünmesi sağlanır.

Yetenek Merkezli

Ortadoğu Kolejinde her öğrencinin doğuştan getirdiği potansiyellerin geliştirilmesi neticesinde sanatsal, sportif ve zihinsel yeteneklere sahip olduğu ve bunların geliştirilebileceği ön kabulüne dayalı, kulüp ve yetenek dersleriyle desteklenen eğitim program uygulanır.
 
• “Her insan” bir takım yetenekler ile doğar.
• Bu yetenekler,uygun çevresel koşulların desteği ile gelişme fırsatı bulur.
• Geliştirilmeyen yetenekler sönebilir.
• İlgi alanları yeteneklerin gelişmesinde etkilidir.
 

Yabancı Dil Eğitimi

“Tam Öğrenme Modeli”ne Uygun İngilizce Eğitimi
İngilizce müfredat programımız Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı CEFR (Common European Framework and References for Languages) doğrultusunda hazırlanmaktadır. İngilizcenin "Tema Bazlı" disiplinler arası, iş birliği içinde ve ana dil öğrenme modelini baz alarak öğretilmesi hedeflenmektedir.
 
Derslerimizde "Topic-Based" ( tema bazlı ) ve  "Communicative Approach" ( İletişimsel Yaklaşım ) metodlarını aynı tarzlardaki ders kitaplarıyla destekleyerek içeriklerimizi ‘Tam Öğrenme Modeli’ne’ göre uyguluyoruz. Tam öğrenme; öğrencilerin herhangi bir konuda yetkin kılınabilmesi için bütünün parçalara ayrılmış halinden yararlanılarak ve her bir öğrenciye kendi yetkinliklerinde yeterli zamanı vererek öğrenmelerinin beklendiği ortamlar oluşması fikrine dayalı bir öğrenme modelidir.
 
Etkileşimli, Proje Bazlı İngilizce Uygulamaları
1.sınıftan 4.sınıfa kadar öğrencilerin İngilizce dersinde öğrendiği, edindiği bilgiyi anımsayarak ve anladığını ortaya koyacak küçük sınavlarla sınanmakta, kitaplarında yer alan  öz eleştiri yapabilecekleri bölümlerle ve  her ünite sonrası tekrar mahiyetli bölümlerle öğrenilmiş konuların uygulaması yapılmaktadır. Dil eğitiminin bir parçası olan karşılıklı diyaloglar, konularla örtülü projeler, öğrenciler  tarafından  konularla örüntülü yapılmakta olan video çekimleri, edinilmiş olan İngilizce dil yapısını sunabildikleri uygulama alanları yaratılmasına imkan vermekte ve aktif öğrenen öğrenci modeli ve buna bağlı öğrendiklerini yansıtma yöntemiyle, yabancı dili keyif içinde öğrenen bireyler yetiştirmeyi hedef gütmektedir.
 
Aktivitelerle desteklenen İngilizce dil eğitimi
Öğrencilerimize İngilizcenin sevdirilmesi ve günlük yaşantı içerisinde kullanımına kazandırılmasını amaçlamaktayız. Dil gelişiminin iletişim kurma ihtiyacı ile bağlantılı olduğuna inanılmaktadır. Buna inanılarak, öğrencilere gerçek iletişim kurma fırsatları sunularak öğrencilere kültürel ve sosyal farkındalık kazandırılmaktadır.
Bunun için İngilizce öğretmenlerimiz sınıf içi ve dışında, okulumuz bünyesinde ilkokul öğrencilerimizin olduğu her alanda sürekli İngilizce konuşarak öğrencilere model olmakta, öğrencileri de dil kullanımına teşvik etmektedir.

İlkokul Ölçme Ve Değerlendirme Birimi

Ölçme; bir niteliğin gözlemlenip  gözlem sonuçlarının sayı ve sembollerle ifade edilmesidir. Değerlendirme, gözlem sonuçlarının bir ölçütle kıyaslanıp bir karara varılması işlemidir.Bir eğitim başlamadan önce,eğitime devam ederken ve eğitimden sonra öğrencilerin istendik davranışları ne düzeyde kazandıklarını tespit etmek için başarı testleri,izleme testleri  ve değerlendirme ölçekleri uygulanmaktadır.Öğrencilerin eğitim-öğretim yılı başında hazır bulunuşluk düzeyleri belirlenerek ve dönem boyu devam eden değerlendirme etkinlikleri ile sürdürülebilir bir eğitim almaları sağlanır.Öğrenme güçlükleri tespit edilip, gelişimlerine yönelik geri bildirimde bulunarak  tam öğrenme sağlanmış olur.Sürecin sonunda bir bütün olarak tüm öğretim etkinlikleri değerlendirilip analiz edilerek eğitimde yansıması izlenir.
Öğrencilerin ezber bilgileri değil üst düzey becerilerinin değerlendirilmesi hedeflenir ve aktif öğrenmeleri sağlanır.
 
Ortadoğu Kolejinde niçin ölçme ve değerlendirme yapıyoruz?
• Öğretim programının değerlendirilmesi için 
• Öğretimin etkinliğinin değerlendirilmesi için
• Öğrenme eksikliklerinin saptanması için
• Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin saptanması için
• Öğrenci başarısının değerlendirilmesi için
           
İLKOKULDA UYGULANAN ÖLÇME ARAÇLARI
Öğrencilerin zayıf yönlerinin iyileştirilmesi ve bilenle bilmeyeni ayırt etmek amacıyla soruların güçlük düzeylerine göre katsayıları oluşturulur.Bu katsayılara göre değerlendirilme işlemi yapılır.
 

Sınavlar

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI (HBS)
Her eğitim-öğretim yılının başında,3.ve 4.sınıf öğrencilerinin bir önceki yıla ait hazır bulunuşluk düzeylerini ölçmek için uyguladığımız sınavdır.
 
HBS’nin amacı
 • Öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin ne kadar hazır olup olmadığını belirlemek
 • Öğretmenin öğrenciyi daha iyi tanıması
 • Gelişimlerine yönelik geri bildirimde bulunmak
 
YAZILI SINAVLAR
 • 4.sınıf öğrencilerine 1. ve 2.dönem Türkçe, fen, matematik, sosyal, ingilizce üçer adet, trafik ve din kültürü ikişer adet olmak üzere klasik yazılı uygulanmaktadır.
 • Yazılı ve deneme sınavları tüm sınıflarımızda aynı gün ve aynı saatte uygulanmaktadır.
 
HAFTA SONU PERFORMANS ÇALIŞMALARI(HSPÇ)
 
 • İlkokul 1,2,3,4. sınıf öğrencilerimizin hafta içi öğrenmelerini pekiştirmek ve aktif öğrenmelerini sağlamak için her hafta verilen performans değerlendirme faaliyetleridir. Bu değerlendirmeler sonucunda tespit edilen eksiklikler, hafta içi bire bir ders anlatımlarıyla giderilir.
 
ARA DEĞERLENDİRME SINAVI(ADS)
 
 • 2.dönem’de öğrencilerin ara tatilden sonra bilgiyi kazanıp kazanmadığı, nasıl kullandığı ve nasıl yapılandırdığına ilişkin durumları değerlendirmek amacıyla 4. Sınıf öğrencilerine yapılan değerlendirme sınavıdır.
 
DÖNEM SONU DEĞERLENDİRME SINAVI
 
 • Her dönemin sonunda, dönem içi öğrenmeleri sınayan ve eksik öğrenmeleri tespit etmek amacıyla 4. sınıf öğrencilerine uyguladığımız sınavdır.